Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik Projesi açılış toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Ülkemizin akıllı şehir dönüşümüne önemli bir katkı sağlayacak proje ile 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nda yer alan eylemlerin gerçekleştirilmesi, akıllı şehir çözümlerine ve yerel akıllı şehir stratejisi ve yol haritası hazırlanmasına rehberlik edilmesi ve ülkemizde akıllı şehirler konusunda kapasitenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında;

  • Merkezi kurum ve kuruluşlar ile yerel yönetimlere yönelik “2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı Rehberliği” çalışmaları gerçekleştirilecek, benzer şekilde “Yerel Akıllı Şehir Stratejisi ve Yol Haritası Rehberliği” ile yerel yönetimlerimize yerel akıllı şehir stratejilerini hazırlamaları yolunda rehberlik sağlanacaktır.

  • Yerelde akıllı şehir uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla “Akıllı Şehir Uygulamaları Rehberlik Kılavuzları” tüm belediyelerimizin kullanımına sunulacaktır.

  • Akıllı şehir yaklaşımı ile yenilikçi finans yöntemleri ve iş modelleri geliştirilmesi ve gelir artırıcı veya maliyet azaltıcı inisiyatiflerin tanımlanması, gelir paylaşımına yönelik anlaşmaların oluşturulması, kamu özel ortaklıklarına aracılık yapılması, kaynaklarla ürün ve hizmetlerin trampasının sağlanması, çoklu şehir inisiyatiflerinin kolaylaştırılması amacı ile “Akıllı Şehir Finansman Raporu” hazırlanacaktır.

  • 2020 yılında 15 Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında ise 15 Büyükşehir Belediyesine akıllı şehir uygulamalarına yönelik rehberlik çalışması gerçekleştirilecektir.

  • Akıllı Şehir Veri Sözlüğü ve Birlikte Çalışabilirlik Modeli oluşturulacak, bu doğrultuda ülkemizin akıllı şehir dönüşümünün standart ve sürdürülebilir bir yapıda ilerlemesine önemli ölçüde katkı sağlayacak olan Referans Akıllı Şehir Mimarisi hazırlanacaktır.
  • Referans Mimari Model baz alınarak Ulusal Akıllı Şehir Mimarisi oluşturulacaktır.

  • Ulusal Akıllı Şehir Mimarisi kullanılarak, merkezi yönetim kurum ve kuruluşlarına ait varlıklar ve söz konusu kuruluşlar tarafından yürütülen faaliyetler kapsamındaki verinin tanımlı standartlara uygun olarak değişiminin yapıldığı Ulusal Akıllı Şehir Veri Paylaşım Yönetişimi Platformu kavramsal altyapısı geliştirilecektir.