TANIM


Akıllı Mekân Yönetimi şehirlerin deprem, sel, heyelan gibi can ve mal kaybına sebebiyet verecek doğal afetler karşısında dayanıklı olabilmesi, sosyal, kültürel ve ekonomik olarak yaşanabilir ve sürdürülebilir olması ile kentleşme ilkelerine uygun şekilde gelişmesi konularını ifade eder.

MOTİVASYONLAR


 • Geri kazanımı ile doğal kaynak kullanımının azaltılması
 • İnsan sağlığı ve çevre kirliliği risklerinin azaltılması
 • Su tasarrufunun sağlanması
 • Kullanıcıları gerçek zamanlı olarak bilgilendirme
 • Gelişmiş trafik akışının ve güvenliliğin sağlanması
 • Karbon emisyonlarının azalması
 • Yolların kapasiteye uygun olarak kullanılması
 • Sürücü emniyeti ve kaza yönetiminin iyileştirilmesi
 • Rekabete dayalı ve pazar gereklerine uygun sektörel gelişmenin sağlanması
 • Vatandaşa sunulan erişim teknolojilerinin çeşitlenmesi
 • Bina enerji tasarrufunun sağlanması
 • Net-sıfır enerjili binaların yaygınlaştırılması
 • Kaçak ve kayıp enerji kullanımının azaltılması
 • İşletme ve yatırım maliyetlerini düşürme
 • Bina piyasa değerinin artması
 • Bina içi hava kalitesinin arttırılması
 • Akıllı su sayaçları ile su tüketiminin azaltılması
 • Atıkların altyapıya iletilmeden geri kazanımı
 • Sensörler, kameralar ve benzeri donanım araçları ile verinin tek noktadan analizi ve tespiti
 • Mekânın ve doğal kaynakların tüketimini en aza indirmek
 • Kentsel akışları etkin biçimde yönetmek
 • Kentsel nüfusun sağlığını korumak
 • Kaynaklara ve hizmetlere eşit erişimi sağlamak
 • Kültürel ve sosyal çeşitliliği sürdürmek
 • Kısıtlı Kaynakların daha etkili, etkin ve ekonomik kullanımını sağlamak

UYGULAMALAR


 • Kentsel Dönüşüm Kapsamında Akıllı Kent Uygulamaları

Kent sakinlerinin ihtiyaçlarını gözeterek, yaşam kalitesini artıran verimlilik esaslı projelerdir. Örnek olarak Hollanda’da bulunan, kullanıcı profiline göre farklı zamanlarda değişen park aydınlatma projesi verilebilir.

 • Karma Arazi Kullanımı

Yüksek nitelikli konutlar hariç, tek başına konut olarak kullanılmamak koşuluyla, ticaret fonksiyonlarının ve park, dini tesis, sosyal tesisi gibi kamu hizmetlerinin birlikte yer aldığı alanlar, karma kullanım alanı olarak ifade edilmektedir. Antalya, Kepez Kentsel Dönüşüm Projesi karma arazi kullanımında örnek gösterilebilir.

ZORLUKLAR


 • Tapusu olan veya olmayan hak sahiplerinin haklarının korunması
 • Özel iştiraklerle gerçekleştirilen projelerin üst gelir grubuna hitap eden projelere dönüşmesi
 • 6306 sayılı kanunda yer alan riskli yapı ve alanların tespiti konusunda merkez yönetimin anlayışı ve yerel yönetimlerin uygulama farklılıkları