Girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri, işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek, girişimciliğin katma değeri üzerine farkındalığı arttırmak ve potansiyel girişimcileri cesaretlendirmek amacını taşımaktadır. Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına 2011 yılından itibaren Türkiye de katılmaktadır. Ödül Programının ülkemizde duyurulması ve belirlenen iki adayın Komisyona bildirilmesi konusunda KOSGEB görevlendirilmiştir.

Yarışmaya Avrupa Birliği’nin 27 üye devleti ile COSME programındaki Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye, Ermenistan, Moldova, Ukrayna, İzlanda ve Birleşik Krallık ülkeleri katılabilmektedir.

Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişimciliğin geliştirilmesine yönelik model ve programlar geliştiren ve uygulayan kurum/kuruluşların katılabileceği ödül yarışması altı kategoride gerçekleştirilmektedir:

 1. Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi:

  Özellikle gençler ve kadınlar arasında girişimcilik ruhunu ve kültürünü (zihniyetini) oluşturmayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar (Örnekler: Girişimciliğin-girişimcilerin imajını veya girişimci bir kültürü teşvik eden yaratıcı, inovatif ve risk üstlenen faaliyetler, uygulamalar)

 2. Girişimcilik Yeteneklerine Yatırım Yapmak:

  Girişimcilik, yönetim ve çalışan becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar (Örnekler: Zanaat kazandırma, dijital becerilerin artırılması, dil yeteneklerinin geliştirilmesi gibi uygulamalar; girişimciler için mobilite (işyeri dışında da işini yürütebilme) ve mentörlük programları, okullarda ve üniversitelerde girişimcilik eğitimi)

 3. İş Ortamının İyileştirilmesi ve Dijitalleşmenin Desteklenmesi:

  İşletmelerin kuruluşu, gelişiminin desteklenmesi ve AB pazarında ölçek büyütmesinin sağlanması için Avrupa’yı çekici hale getirmeye, yasal ve idari süreçleri basitleştirmeye ve “önce küçük olanı düşün” prensibini KOBİ’lerin yararına uygulamaya yönelik yenilikçi politikalar ve uygulamalar ile işletmelerin her türlü dijital teknolojileri, ürünleri ve hizmetleri geliştirmelerine, pazarlamalarına ve kullanmalarına olanak tanıyan ve dijitalleşmelerini destekleyen uygulamalar (Örnekler: Bürokrasiyi azaltma, yeni işletmeleri hayata geçirme, işletme mülkiyetinin devrini destekleme, dijital dönüşümü desteklemeye yardımcı olma, KOBİ’lerin kamu ihalelerine erişimini kolaylaştırma önlemleri)

 4. İşletmelerin Uluslararasılaştırılmasının Desteklenmesi:

  İşletmelerin ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin Avrupa Birliği sınırları içinde ve dışındaki pazarların sunduğu imkânlardan faydalanmalarını sağlamaya yönelik politika ve girişimler (Örnekler: KOBİ’lerin yurtdışına açılmalarına yardımcı olacak planları oluşturmaya, sürdürülebilirliğini sağlamaya ve desteklemeye yönelik projeler, uluslararası ticari işbirliği, bilgilendirme veya eşleştirme araçları)

 5. Sürdürülebilir Geçişin Desteklenmesi:

  Döngüsel ekonomi, iklim nötrlüğü, temiz enerji, kaynak verimliliği veya biyolojik çeşitlilik gibi ekolojik sürdürülebilirliğe yönelik beşeri kapasitenin geliştirilmesi, eşleştirme, fonlama gibi politika ve girişimler (Örnekler: İşletmelerin sürdürülebilirlik modeline uyumlarını desteklemek)

 6. Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik:

  Küçük ve orta ölçekli işletmeler arasında ortak sosyal sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uygulamaları teşvik eden uygulamalar ile özellikle uzun dönemli işsizler olmak üzere işsizler, yasal göçmenler, engelliler ve etnik azınlıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik uygulamalar (Örnekler: Girişimcilik yoluyla toplumsal ihtiyaçlara hizmet eden sosyal veya kar amacı gütmeyen işletmeler)

2021 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ulusal seçim süreçleri sonunda her ülkeden belirlenen iki aday Komisyon’a bildirilecek olup başvurular bir jüri tarafından değerlendirilecektir. Jüri, iş dünyası ve üniversite temsilcileri, Avrupa Konseyi dönem başkanlığını yürüten ülke temsilcileri ile Avrupa Komisyonu temsilcilerinden oluşmaktadır.

Yukarıda belirtilen her kategori için bir başarı ödülünün yanında ayrıca, tüm kategoriler arasında seçilecek en yaratıcı ve en ilham verici girişimcilik uygulamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir.

Başvurular, projenin en az 15 ay boyunca uygulanmış, orijinal, yenilikçi ve bölgede veya Avrupa’nın herhangi bir yerinde tekrarlanabilir olması, yerel ekonomiye etkisi ve yerel paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik katkıları açısından değerlendirilecek olup, ödüller 2021 yılı Kasım ayında gerçekleştirilecek olan törende sahiplerini bulacaktır. Söz konusu törene ulusal aday olarak gösterilen tüm proje sahipleri davet edilmektedir.

Yarışmaya yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları, kamu-özel ortaklıkları ve üniversiteler başvurabilecektir. Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgi https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/enterprise-promotion-awards_en ve http://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/ adreslerinde yer almaktadır.

2021 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların www.kosgeb.gov.tr adresinde yer alan başvuru formunu doldurarak 25 Haziran 2021 tarihine kadar Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’na iletmesi gerekmektedir.