TANIM


Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı geliştirilirken ortak bir anlayış, yapı ve mimari çerçevesinde birlikte ve etkileşimli olarak politikaların yönetilmesini, kurumlar arası ve kurumlar içi koordinasyonu ve işbirliğini sağlayan, eğitim ve rehberlik hizmetleri ve mevzuat çalışmalarını da kapsayan mekanizmalardır.

Odak Grup Sunumu için tıklayın.

MOTİVASYONLAR


 • İletişim kazalarını önlemeye yardımcı olur.
 • Sahiplenmeyi artırır.
 • Mükerrer çalışmaları önler.
 • Yatırım ve kaynak kullanımı; akıllı kentlerin yapılanması, bakımı ve/veya iyileştirilmesi konusunda kaynakların etkin kullanımı ile doğru finansman sağlama yöntemleri ve yatırımların yapılması ile akıllı kent endüstrisinin gelişimini hedefler.
 • Akıllı kent proje ve çalışmalarının finansmanı ve tedariki önündeki engel ve zorluklar ile bu alandaki fırsatlar konusunda anlayışın geliştirilmesine katkıda bulunur.
 • Paydaşlar arasında koordinasyon, iş birliği ve bilgi paylaşımının artırılmasını sağlar.
 • Çalışmaların bütüncül bir bakış açısıyla planlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
 • Rol ve sorumlulukların belirlenmesi ile zaman yönetimi sağlar.
 • İş gücünün doğru kullanımını sağlar.

UYGULAMALAR


 • Akıllı Kent Mimarisi

Akıllı kentler alanında tanımlanan uluslararası standart, metodoloji ve referanslar ile iyi uygulama örnekleri dikkate alınarak, bir Akıllı Kentler Kurumsal Mimarisinin oluşturulmasıdır.  Prag 2050 hedefleri için Prag’ın belli bir framework kullanılarak stratejisinin geliştirilmesi, kentin profili çıkarılarak ihtiyaçları ile alınması gereken önlemlerin belirlenmesini sağlayan Morgen City Lab-Prag örneği

 • Veri Paylaşım Platformu

Veri paylaşım platformu, veri paylaşım ilkeleri, veri mahremiyeti ve güvenliği gözetilerek verilerin belirlenen format ve kriterlere uygun hale getirilip paylaşıldığı platformlardır. İngiltere’de devlet verilerinin açık veri olarak paylaşıldığı data.gov.uk

 • Akıllı Kent Koordinasyon Organizasyonu

Birlikte çalışabilirlik ve işbirliği esasları çerçevesinde, bütüncül bir bakış açısıyla rol ve sorumluluklar belirlenerek, akıllı kent çalışmaları için koordinasyon sağlamak üzere, yeterli ve teknik donanıma sahip insan kaynağını bünyesinde barındıran bir organizasyonel yapının oluşturulmasıdır.
Akıllı kent çalışmaları için araştırma ve teknoloji konularında yetenekleri destekleme, etkin bir kaynak yönetimi, işbirliği ve yönetişim gibi konuları odağına alan Smart London Plan.

ZORLUKLAR


 • Özel sektör ve kamu arasında birlikte çalışabilirlik alışkanlıklarının olmaması,
 • Ekosistem paydaşları arasında veri paylaşımı konusundaki isteksizlik,
 • Veri paylaşım konusunda standartların belirlenmemiş olması,
 • Akıllı kentlere ayrılan kaynakların azlığı ve/veya doğru kullanılamaması,
 • Özellikle yerel yönetimlerde ihtiyaçlara özgü yeniliklerin yapılamaması,
 • Akıllı kent yatırımlarının yapılabilmesi için refah ortamının oluşturulmasındaki zorluklar,
 • Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği eksikliğinden kaynaklanan mükerrer projelerin olması,
 • Projelerin izleme ve değerlendirme ile değişim yönetiminin gereken nitelikte yapılamaması.