Yarışmanın Amacı

Bilindiği üzere Akıllı Şehir politikalarına ulusal katmanda bütüncül bir bakış açısı getirilerek birlikte çalışabilme yetisi kazanmak ve belirlenen politikalarla uyumlu yatırımlar önceliklendirilerek yetkin ve üreten Akıllı Şehir Ekosistemi tarafından yatırımların doğru proje ve faaliyetlerle uygulandığını güvence altına almak amacıyla 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Strateji ve Eylem Planı hazırlanmış ve 24 Aralık 2019 tarihli ve 30988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 2019/29 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile yürürlüğe girmiştir. Strateji ile; ortak bir vizyon ve yol haritası hazırlamak, sistematik ve açık yönetişim ile izlemek ve değerlendirmek, değişen koşullara uyumu sağlamak ve şehirlerde ortak bir anlayış ile Akıllı Şehir olgunluğunu geliştirmek hedeflenmiştir.

Bu kapsamda, Bakanlığımızca ülkemizde belediyelerce gerçekleştirilecek akıllı ulaşım projelerinin etkin bir şekilde uygulanması ve belediyeler arasında başarılı projelerin paylaşımını da içeren bir rehberlik mekanizması oluşturulması suretiyle mükerrer çalışmaların ve dolayısıyla kaynak israfının önüne geçilmesi, şehirlerimizin akıllı şehir dönüşümlerinin hızlandırılması ve teknik kapasitenin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Genel Müdürlüğümüzce; şehir içi uygulamalara yönelik olarak gerçekleştirilmek üzere, öneri pilot akıllı ulaşım çözümlerinin değerlendirilmesi ve bunlardan azami fayda sağlanabilmesi amacıyla, “Şehirlerde Trafik Sorununun Çözülmesi için Akıllı Şehir Pilot Uygulamaları Yarışması” gerçekleştirilecektir.

Yarışmanın amacı, güncel teknolojileri kullanarak 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda ulaşım odaklı akıllı şehir pilot uygulamalarının gerçekleştirilmesidir. Bu kapsamda, şehir içi ulaşımın daha rahat, etkin ve güvenli sağlanabilmesine yönelik tedbirler alınırken pilot alanda geliştirilecek akıllı şehir altyapıları ile ileriki süreçte bu alanlarda gerçekleştirilecek diğer uygulamaların da birbirine entegre edilebilir yapıda geliştirilebilmesi sağlanacaktır.

Yarışmanın kapsamı, yarışma sonucunda beklenen faydalar, yarışmaya başvuru şartları, yarışmaya yönelik genel şartlar ve puanlama kriterlerine ilişkin detaylı bilgiye Şehirlerde Trafik Sorununun Çözülmesi için Akıllı Şehir Pilot Uygulamaları Yarışması Bilgilendirme Dokümanından erişilebilmektedir.

Proje tekliflerinde standart “Şehirlerde Trafik Sorununun Çözülmesi İçin Akıllı Şehir Pilot Uygulamaları Yarışması Proje Fişi” kullanılacak olup projenin adı, amacı, projenin vizyonu, ölçeği, projenin muhtemel paydaşları, proje takvimi, şehrin teklif edilen proje kapsamında yaşadığı zorluklar, projeye olan ihtiyaç, proje ile kent için sağlanması beklenen somut faydalar, projenin uygulanabilirlik analizi, projenin tamamlanmasının ardından ne şekilde sürdürüleceğine ilişkin bilgi ve taahhütler, projeye ilişkin gerekli teknik şartnameler ve maliyet analizleri, varsa destekleyici görseller ve videolar yer almalıdır.

Yarışmaya Büyükşehir Belediyeleri, İl Belediyeleri ve nüfusu 25000 üzerinde olan İlçe Belediyeleri başvuruda bulunabilecek olup her Belediye yalnızca bir proje önerisi sunabilir. Proje önerilerinde Şehirlerde Trafik Sorununun Çözülmesi için Akıllı Şehir Pilot Uygulamaları Yarışması Bilgilendirme Dokümanında ve Proje Fişinde bahsi geçen hususların gözetilmesi gerekmekte olup teklifte bulunan Belediyeler tüm bu hususları kabul etmiş sayılacaktır.

Proje tekliflerinin hazırlanmasında, Bakanlığımızca yürütülen Akıllı Şehirler Kapasite Geliştirme ve Rehberlik Projesi kapsamında hazırlanmış olan “Akıllı Ulaşım Eğitim Kitapçığı”ndan faydalanılabilir.

Yarışmaya başvuru yapacak olan Belediyelerce proje fişinin belirtilen hususlar ışığında doldurulması, yetkili mercilerce imzalanması ve ilgili tüm bilgi ve belgelerle birlikte resmi yazı ile 26 Temmuz 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Bakanlığımıza (Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü) gönderilmesi, ayrıca Çevrimiçi Başvuru Formunun doldurularak proje fişinin imzalı sayfasının çevrimiçi başvuru formunun ekine yüklenmesi gerekmektedir.

Başvuru sürecine yönelik sorularınız için :

Gökhan Bilgin

Harita Mühendisi

03124102243

05464674287

gokhan.bilgin@csb.gov.tr