Akıllı şehir çalışmalarının ulusal ölçekte planlanması ve bu çalışmalara yön verilmesi amacıyla tüm kamu kurumlarının,  yerel yönetimlerin, üniversitelerin, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının ortak bir eylemler bütünü içerisinde hareket etmesi önem arz ettiğinden 81 ilde yapılan ve yürütülen akıllı şehir projelerine ilişkin bilgiler toplanarak güncel verilere dayalı olarak Akıllı Şehir Proje Envanteri oluşturulmuştur.

Başarılı projelerin benzer alanda ihtiyacı bulunan diğer şehirlere uyarlanması ile kaynakların daha etkin kullanımı sağlanacaktır. Bu aşamada farklı coğrafi ve kültürel özellikte olup benzer ihtiyaçları olan şehirlerde aynı projenin uyarlanması için bu projenin başarılı olması amacıyla ihtiyaç analizinin önemi ortaya çıkmaktadır. Oluşturulacak Akıllı Şehirler Proje Envanteri ile paydaşlar arası bilgi paylaşımının düzenli bir şekilde sağlanması amaçlanmaktadır.

Şehirlerimiz, akıllı şehirler alanında farklı olgunluk seviyelerine sahiptir. Bu doğrultuda, 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında hazırlanan Akıllı Şehirler Olgunluk Değerlendirme Modelinin uygulanması ile şehirlerimizin şehir kabiliyetleri değerlendirilerek akıllı şehir olgunluk seviyeleri tespit edilmiştir ve bu sonuçlar doğrultusunda Ulusal Şehir Endeksi oluşturulmuştur. Akıllı Şehir Endeksi ile,

  • her şehrimize ilişkin şehir olgunluk geliştirme programları ve rehberlik mekanizmasının hazırlanması,
  • rehberlik ile elde edilen bilgi ve tecrübenin yaygınlaşması
  • temel şehircilik alanındaki şehir uygulama ve teknolojilerinin kullanımının ölçülerek kapasite artışının sağlanması

amaçlanmıştır.Aynı zamanda kaynakların etkili ve verimli kullanımına katkıda bulunulacak ve şehircilik hizmetlerinin nitelikli bir şekilde sunulmasına katkı sağlanacaktır.

Olgunluk Değerlendirme Modeli İçin

Akıllı Şehir Endeksine Ulaşmak İçin

Açık Veri Gösterge Paneli İçin

“Akıllı Şehirler Vatandaş Algı ve Farkındalık Araştırması” 81 ilde gerçekleştirilmiş olup; vatandaşların akıllı şehir kavramına ve akıllı şehir hizmetlerine dair algı ve farkındalığı, ilgi ve bilgi düzeyinin öğrenilmesi ve akıllı şehir uygulamalarının vatandaşlardaki yansımalarının ve özümsenişinin ölçümlenmesi üzerine çalışmalar yürütülmüştür. Alan araştırmasına katılan vatandaşların;

  • Şehir kavramına ilişkin algılarına,
  • Akıllı şehir kavramına ilişkin bilgi düzeylerine,
  • Akıllı şehir kavramına dair farkındalıklarına,
  • 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’nı bilip bilmediklerine,
  • 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı’na dair kanaatlerine,
  • Yaşadıkları şehir özelinde verecekleri geri bildirimlere,
  • Teknolojiye dair ilgi düzeylerine

ilişkin veriler elde edilmiştir. Elde edilen sonuçların bir kısmı yayımlanmaktadır.

Yaşam Kalitesi kavramı insan, çevre, yerleşim ve toplum arasındaki ilişkinin tanımlanmasında kullanılan ilkeler bütünü olarak özetlenebilir. Akıllı ve sürdürülebilir şehirler kapsamında ise yaşam kalitesinin temelinde ise bölge/birim alanda coğrafi ve sosyo-ekonomik karakteristiklerin ilişkisi ile çevresel, sosyal ve kültürel kriterlere ait analizler ve hizmet kalitesini arttırmak yatmaktadır. Mevcut Yaşam Kalitesi belirleme çalışmalarında yer almayan yakınlık ve erişilebilirlik gibi coğrafi özelliklerin hesaplamalara dâhil edilerek akıllı şehirlerde birim alanda Yaşam Kalitesi hesaplanmasına yönelik metodolojinin geliştirilmesi kapsamında farklı temalardaki optimize edilmiş istatistiki ve coğrafi kriterlerin standartlara uygun olarak TUCBS entegre yönetimi için Yaşam Kalitesi bileşenlerine ait modelleme yaklaşımı geliştirilecektir. Böylelikle farklı kentsel alanların tüm karakteristik özelliklerinin incelenerek zayıf yönlerin ve potansiyellerin belirlenerek iyileştirmesine yönelik yerel politikalar geliştirilebilir.