2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planının uygulanabilmesi ve bu kapsamda gerçekleştirilecek olan projelerde kullanılmak üzere standart ve bütünsel bir yaklaşım sağlanabilmesi için bir sistematiğe ihtiyaç duyulmaktadır. Akıllı Şehir Projeleri Hazırlama Standardı, Akıllı Şehir Projelerinin hazırlanmasını kolaylaştırmak ve ortak bir yapı sunmak amacıyla oluşturulan ve temel proje bilgileri ve yönetişimine ilişkin bilgileri kapsayan standarttır. Bu çerçevede Akıllı Şehir Projeleri Fizibilite Etüdü hazırlama standardı da hazırlanarak akıllı şehir uygulamalarının projelendirilmesi aşamasında bir sistematik oluşturulacaktır.

Akıllı şehir proje yönetiminin temel unsuru olarak ve ayrıca 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planında yer alan “Şehircilik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Ve Sunumunda Yer Alan Nitelikli İnsan Kaynağı Kapasitesi Artırılacaktır.” Eyleminin gerçekleştirilmesine yönelik olarak politika, mevzuat, program ve modellerin geliştirilmesi gerekmektedir.

Proje kapsamında, Akıllı şehir proje yönetiminin bir parçası olması ve sürdürülebilirliğin temini açısından; akıllı şehir projeleri ve sağlanan çözümler doğrultusunda, akıllı şehir çözümü kullanılan şehircilik hizmetlerinin kullanımının yaygınlaştırılması için hizmet sunum kanallarının iyileştirilmesi ve çeşitliliğinin artırılması gerekmektedir. Bu çerçevede, akıllı şehir çözümü kullanılan şehircilik hizmetlerine yönelik tanıtım kanallarının çeşitlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.

Proje kapsamında hayata geçirilen çalışmalar aşağıda belirtilen 3 başlık altında gerçekleştirilmektedir.

2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında Akıllı Şehir Projesi Fişi ve Akıllı Şehir Projesi Fizibilite Etüdü öneri formatları hazırlanacaktır.

 • Akıllı Şehir Projesi Fişi Formu
 • Akıllı Şehir Projesi Fizibilite Etüdü Formu
 • Akıllı Şehir Projesi Fişi ve Akıllı Şehir Projesi Fizibilite Etüdü Kılavuzu
 • Akıllı Şehir Proje Yönetimine Yönelik Dünya Örnekleri ve Uygulanan Yöntemler Raporu
 • Akıllı Şehir Proje Yönetimi Kılavuzu
 • Merkezi yönetim, yerel yönetim ve özel sektör ayrımında Akıllı Şehir Yetkinlik Değerlendirme Modeli hazırlanacaktır.
 • Akıllı Şehir alanında faaliyet gösterecek insan gücünün istihdamına yönelik yasal ve idari düzenlemeler için analiz yapılacak öneri mevzuat değişiklikleri veya ihtiyaç duyulan mevzuat çerçevesi belirlenecektir.
 • Akıllı Şehir alanında uzman iş gücünün ülke içerisinde kalmasına, ülke dışında olanların ise cezbedilmesine yönelik teşvik ve desteklere ilişkin model ve öneri mevzuat değişiklikleri veya ihtiyaç duyulan mevzuat çerçevesi belirlenecektir.
 • İdari boyutta ise Şehir Teknolojileri Yetkilisi istihdamına yönelik model geliştirilecek, kriterler ve sorumluluk sahaları belirlenecektir. Bu kapsamda istihdam sağlanabilmesine yönelik öneri mevzuat değişiklikleri veya ihtiyaç duyulan mevzuat çerçevesi belirlenecektir.
 • Akıllı Şehir Çözümü Kullanılan Hizmetlerin Sunum Kanallarının İyileştirilmesi ve Çeşitliliğinin Artırılması ile Tanıtım Kanallarının Çeşitlendirilmesi Modeli hazırlanacaktır.
 • Akıllı Şehir Çözümü kullanılan şehircilik hizmetlerine ilişkin kullanıcı profili oluşturma çalışmaları gerçekleştirilecektir.