Project Description

Başarsoft Bilgi Teknolojileri


Sektör:
Bilgi Teknolojileri, Yazılım, CBS
Firmanın Akıllı Şehir Faaliyet Alanı:

  • Akıllı Çevre
  • Akıllı Mekan Yönetimi
  • Akıllı Sağlık
  • Coğrafi Bilgi Sistemleri
  • Bilgi Teknolojileri
  • Akıllı Ulaşım
  • Akıllı Enerji
  • İletişim Teknolojileri
  • Akıllı Altyapı
  • Afet ve Acil Durum Yönetimi

Telefon
0554 494 77 08

Mail
info@basarsoft.com.tr

Website
www.basarsoft.com.tr

Adres
Ehlibeyt Mh. Tekstilciler Cd. No:17A Bayraktar Center A Blok Kat:12 D:41 06520 Çankaya, Ankara

Firma Hakkında:

Tamamlanan Projeler

EdaBİS (Elektrik Dağıtım Altyapı Bilgi Sistemi) – Elektrik Tesisleri Yönetimi ile harita üzerinde elektrik nesneleri ekleyebilir, düzenleyebilir, sorgulayabilir ve gelişmiş raporlama desteği ile elektrik sorguları yapabilir, grafiksel sonuçlar alınabilir.

PwrMetrix (Elektrik Kesinti Bilgi Sistemi) – Kesinti/Bakım Maliyeti ve Yapay Zeka Uygulama Platformu, daha fazla maliyet veya gelir kaybına neden olan elektrik kesintileri için tematik analiz, en maliyetli lokasyonları bulur ve abonelere bilgi verir.

DoaBİS (Doğalgaz Dağıtım Altyapı Bilgi Sistemi) – Doğal Gaz Yönetimi ile doğal gaz dağıtım şebekelerinin kural bazlı ve güncel verilerle canlı bir sistem kullanılarak yönetebilir.

SudaBİS (Su Dağıtım Altyapı Bilgi Sistemi) – Su Tesisleri Yönetimi ile CBS tabanlı abone, şebeke, şebeke envanteri, altyapı süreçlerinin takibini kolaylaştırmak için dijital ortama aktarılabilir.

ASUKAYIP (Su Kayıp-Kaçak Yönetim Sistemi) – Akıllı Su Kayıpları Yönetim Platformu, Küresel Su Kayıplarının SCADA ile entegre çalışan CBS tabanlı bir yönetim sistemi üzerinden analiz ve raporlamasını yapar.

TelcoBİS (İletişim Altyapı Bilgi Sistemi) – Telekomünikasyon Yönetimi, telekom şirketlerinin tüm operasyonlarını coğrafi olarak birleştirerek yeni stratejiler izlemelerini sağlar.

BMS (Başar Map Server) – Tiled Map ve Hizmet Ürünü (Geocoder, Autocomplete
Address Search, Routing, Catchment, Geocoding API (Cloud & On Premise))

Rotaban – Servis Güzergah Optimizasyonu – Personel taşımacılığı, rota
hesaplama, optimize etme, görselleştirme ve yönetim sistemi.

Teamer – Saha İş Gücü ve Optimizasyonu – CBS tabanlı, sahada yürütülen proje
ve işleri yönetme, optimize etme, görselleştirme ve raporlama sistemi.

iNavi – Kapalı Alan Navigasyonu

Kargo CBS Sistemi – Gelen ve giden kargoların doğru varış yerinin bulunmasını sağlar.

Territory Planner – Lokasyon Bazlı Dağıtım Bölgesi Planlama Yazılımı

EGO Ulaştırma Portalı Projesi (EGOCEPTE) – Ankara kent içi ulaşımında kullanılan tüm toplu taşıma türlerinin hat, güzergah ve durakları araziden veri toplanarak CBS ortamına aktarılmıştır. Elde edilen bilgiler, hem Ankara toplu taşıma haritasının hazırlanmasında kullanılmakta hem de web tabanlı olarak hazırlanan yazılım otobüs hat ve durakları ile ilgili çeşitli sorguların yapılmasına olanak sağlamaktadır.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü (MEOP) – Başarsoft’un özel olarak tasarladığı Milli Emlak CBS Sistemi, ülkenin her bölgesindeki parselleri sorunsuz bir veritabanında yönetilmesini ve izlenmesini sağlar. Komşu parsellerin birim fiyatlarını karşılaştırılabilir, taşınmazların durumunu değerlendirilebilir ve ülke ekonomisinde değer yaratılabilmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı – Harita Tabanlı İzleme ve Raporlama Sistemi – Tarımsal ürünlerin üretimine ve tarım arazileri ve ormanların yüzey alanlarına ilişkin yıllık istatistikleri işlemektedir. Ayrıca sistem, yeni ormanlık alanların ve değişen alanların yıllık ilavelerini takip etmek için kullanılmaktadır. Sistem üzerinden orman türleri ve yoğunlukları da girilebilir veya analiz edilebilir.

Tarım ve Orman Bakanlığı – Başarsoft, olası taşkın alanlarının bulunması, taşkın ve çölleşmeyi önleyici mekanizmalar, potansiyel ağaçlandırma alanları, ormanların rehabilitasyonu, çölleşme hassasiyeti konularında çeşitli Ar-Ge projeleri geliştirmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı – açık kaynak kodlu olarak geliştirilen Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri Projesi ile Gerçek zamanlı yangın davranışlarının modellemesi yapılabilmekte, buna göre uygulanacak müdahale yerlerinin belirlenmesi sağlanabilmektedir. Müdahale kapsamında kullanılacak araçların, ekipmanların türü, miktarı belirlenerek saha operasyonunun yönetilmesini sağlar. Yangınların davranış analizi yapılabilmektedir. 3D modülü ile gerçek zamanlı saha keşfi sağlanır. Uygulama web ve mobil çalışabilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı – Başarsoft, web ve masaüstü platformlarında .NET teknolojisini kullanarak Harita Tabanlı Karar Destek Sistemi geliştirmiştir. Ayrıca, Türkiye’deki tüm il merkezleri (81 il) için ayrıntılı olarak sokak ağları ve okullara ilişkin şehir verileri sunmuştur. Sistem, 40.000 okul, 400.000 öğretmen ve 10 milyondan fazla öğrenciyi temsil eden MS SQL Server veritabanlarında Microsoft OLAP küpleriyle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Mevcut ve geçmiş eğitim altyapısını takip ederek, geleceğe yönelik doğru projeksiyonlar yapılmasını sağlayarak personel ve tesislere uygun yatırımlar yapılabilmektedir. Tüm sistem .NET platformu üzerinde çalışmakta. Benzer bir sistem, Sağlık Bakanlığı Pratisyen hekimleri için bilgi portalı olarak geliştirilmiştir.

Sağlık Bakanlığı – Harita Tabanlı Karar Destek Sistemi geliştirmiştir. Tüm hastaneleri ve yerel sağlık birimlerini sayısallaştırarak coğrafi olarak kodlamıştır. Bunları il ve il düzeyinde istatistiki raporlamalar için personel, envanter veri tabanlarıyla entegre etmiştir. Bu sistem, yerleşik tüm raporları eşlemek için Oracle BI raporlama sistemi ile entegre edilmiştir. Örnek prosedürler, ortalamaları ve ilk 10 analizi içermektedir. Su kalitesi, enfeksiyonlar, doğum ve ölüm oranları vb. gibi veriler harita üzerinde gösterilebilmektedir. Su dağıtım sistemlerinde, yüzme alanlarında ve su şişeleme tesislerindeki su kalitesi de GPS destekli ölçümlerle izlenmektedir. Başarsoft, Küçükbaş ve Büyükbaş Hayvan İşletmeleri lokasyonları için web tabanlı izleme uygulaması geliştirdi. Sistemde kapasite, adres, mal sahibi ve tesis bilgileri gibi veriler saklanmaktadır.

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) – 2008’e kadar 81 il merkezinin tüm kapı numaralarını toplayıp entegre etti.

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) – Proje İzleme Sistemi: Başarsoft, yeni projeler oluşturmak, proje durumunu güncellemek, raporlamak, analiz etmek ve genel proje durumunu hem finansal hem de fiziksel olarak izlemek için proje izleme sistemi geliştirdi.
Kaynak Envanteri İzleme Sistemi: Bu sistem, yol bakım çalışmaları ile yeni yol yapım ve asfaltlama ihaleleri için en yakın kaynakların güncellenmesi ve raporlanması için kullanılmaktadır. Kum, çakıl, asfalt, iş makineleri vb. konumları kolaylıkla görülebilmekte, ekonomik ve uygun sahalar seçilebilmektedir.

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) – Maden Ruhsatı Kayıt Sistemi – Maden araştırma ve işletme ruhsatlarının verilmesinden kendi kanunu ile sorumludur. Mevcut yasa, aynı alan için aynı tür maden ruhsatına izin vermemekte, ancak farklı türde maden ruhsatı başvuruları yapılabilmektedir. İlk başvuran ruhsat alabilirken, diğerleri kalan alanların ruhsatını alabilir. CBS sistemi, bu devasa ve karmaşık sistemi yönetmeyi kolaylaştırır. Tüm Türkiye için mevcut ruhsatlar, süresi dolan ruhsatlar, ruhsatsız alanlar tek ekrandan görülebilmektedir.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü- MAPEG – Petrol Lisansı CBS Başvurusu

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEİGM) – Lisanslama konularının takibi, raporlanması, analizi, lisans başvurularının değerlendirilmesi, potansiyel enerji atlaslarının özel sektörün ön incelemesine sunulması için bir CBS sistemi geliştirmiştir.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) – Başarsoft, Havalimanları için CBS tabanlı Kampüs yönetim sistemleri geliştirdi. Bu sistem, havalimanlarının altyapı ve üst yapısının güncellenmesi, izlenmesi, raporlanması, analiz edilmesi ve yönetilmesi için kullanılmaktadır. Tüm kağıt, Cad ve GIS kaynakları, elektrik, telekom, gaz, su, kanalizasyon, yıldırım, güvenlik, kamera, iç oda detaylarına sahip binalar, varlıklar ve iniş için engeller gibi çeşitli katmanlardan oluşan eksiksiz bir GIS sisteminde birleştirilir.

Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ) – Başarsoft Gaz ve Petrol boru hatları için İzleme Sistemi, SCADA GIS Entegrasyonu ile geliştirdi.

Tarım İzleme Sistemi: Konya Şeker – Başarsoft, kırsal kesimde şeker pancarı ekiminin takibi için mobil sistem geliştirdi. Mobil uygulamadan toplanan verilerin raporlanması ve analizi için web ve masaüstü tabanlı sistemler kullanılmakta. Bu sayede 4 yılda bir ekilen şeker pancarından her yıl daha kaliteli ürün elde edilebilir. Sistem ile şeker pancarlarının konumları ve ekim yılları kontrol edilir. Dikim, sulama, hasat ve diğer işlemler müfettişler tarafından belirli periyotlarla izlenir. Mobil uygulama çiftliklerin koordinatlarını, fotoğrafları ve sahada doldurulan formları verir.

Belediyeler CBS

Ankara Büyükşehir Belediyesi – Başarsoft, Ankara Belediyesi için belediye ait web haritası uygulaması geliştirdi. Şehir Bilgi sistemi, halk için gerekli bilgileri sağlar.

Konya Büyükşehir Belediyesi – Başarsoft, Konya Şehir Bilgi sistemi için belediye uygulamalarına devam etti. Şehir portalı şunları içerir: Sosyal haritalar, Yeşil alanlar, Kadastro, Ulaşım, sokak ve adres sistemi.

Altındağ Belediyesi – Başarsoft 2D & 3D Şehir Bilgi sistemini geliştirdi. Yerleşik haritalar, sokaklar, binalar ve bunun gibi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi – Başarsoft, Kadastro Haritalama uygulamasını geliştirdi.

Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu (BTK) – TİB – Başarsoft, Hücresel GSM & Kablolu Lisanslama uygulaması ve Hücresel Sinyal Girişim haritalaması vb. için çeşitli uygulamalar geliştirdi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) – Sel Arızası Ve Müdahale Sistemi – Sel kontrolünün CBS tabanlı bir yazılım ile izlenmesi, analizi ve değerlendirilmesi, gerekli makine ve ekipmanların taşkınlara zamanında yönlendirilmesi, akış güvenliğine yönelik tehditlerin zamanında tespiti ve ortadan kaldırılması ve diğer ilgili kurumlarla entegre çalışması sağlanmıştır.

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) – Sektörle ilgili istatistiksel verileri CBS tabanlı veri tabanına aktararak, dünya sanayisine ve ticaretine uyum sağlamak için ihtiyaç duyulan doğru politikaları üretecek bir karar destek sistemi sağlamak ve daha verimli sorgu, analiz ve raporlar elde etmesi sağlanmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) – Trafik Bilgi Sistemi – Trafik Merkezi’nin bilgi işlem yapısının yeniden geliştirilmesi için Siemens Business Services (SBS) ile 8 milyon ABD Doları tutarında sözleşme imzaladı. Başarsoft bu projede CBS altyapısını, haritalarını, yazılımını ve geliştirmesini SBS’ye teslim etti. Merkeze GPRS altyapısı ile bağlı tüm ana ulusal yollarda 230 polis birimi, CBS’de izlenmekte ve yönetilmekte. MapInfo araçları ile trafik kazaları, yol kör noktaları ve daha birçok parametreye ilişkin istatistiki raporlar yöneticilere ve kamu kullanıcılarına farklı amaçlarla ulaştırıldı.

Mobese: Mobil Elektronik Şehir/Yol Güvenlik ve Gözetleme Sistemi – Başarsoft hem şehir içi hem de şehirler arası güvenlik izleme sistemi için çeşitli uygulamalar geliştirmiştir. Sistemde Kamera Konumları, En Yakın Güvenlik Ekip Listeleme, Saha Kuvvetleri Yönetimi ve Mesajlaşma, Navigasyon, Araç takip sistemi, Büyük Ekran İzleme Sistemi, Basılı Haritalar, Navigasyon, Polis Sorumluluğu Sınır Belirleme gibi birçok modül bulunmaktadır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) – Afet Yönetimi ve Karar Verme Destek Sistemi (AYDES) – Süreçlerin etkin bir şekilde işletilmesi için ihtiyaç duyulan karar destek merkezli yönetim modeli ve bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve sürdürülebilir hale getirilmesi çalışmaları yürütülmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi, planlama, hazırlık, müdahale ve iyileştirme ile ilgilidir. Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) Olay Komuta, Kurtarma ve Konum Bilgi Sistemi Projesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi ile ilgili süreçlerin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için ihtiyaç duyulan (planlama, hazırlık, müdahale ve iyileştirme) karar destek sistemi merkezli yönetim modeli ve bilgi sisteminin kurulması amacıyla hayata geçirilmektedir. AYDES, TAMP kapsamına uygun, süreçlerin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesini sağlayan entegre bir platform olup, AYDES ağı üzerinden afetlere ilişkin bilgilere tüm paydaşların ulaşabileceği şekilde tasarlanmıştır.

İçişleri Bakanlığı – 112 Acil Servisler – Yeni Nesil 112 Tek Çağrı Merkezi Projesi – Polis, Jandarma, İtfaiye, Ambulans, Afet ve Orman Yangını çağrı merkezleri, Avrupa Sistemine göre tek çağrı merkezi numarasında birleştirildi. Başarsoft tarafından sağlanan Çağrı Merkezi Haritalama uygulamaları Entegre Mobil Çevrimdışı/Çevrimiçi Navigasyon Uygulaması ve Gezilebilir Haritalardır.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) – Başarsoft GMS’nin dahili kullanımı için gezilebilir haritalar sağlar. Başarsoft ayrıca suç haritalama uygulaması geliştirmiş ve Trafik yönetim sistemine dahil olmuştur. Bu haritalar Suç, Terör, Trafik, Asayiş, Şehir Gözetimi, Organize Suçlar vb. uygulamalarda kullanılmaktadır.

Harita Genel Müdürlüğü (HGM) – Başarsoft, askeri uygulamalarda iç operasyonlar için sokak haritaları sağladı.

Aselsan JEMUS – Başarsoft, askeri kablosuz uygulamalar için sokak ve kırsal alan haritaları sağladı.

Medine Belediyesi CBS Projesi (Suudi Arabistan) – Sistemde, veri toplamadan oturum izinlerine kadar 40’tan fazla uygulama çalışmakta. Su ve kanalizasyon şebekeleri bir CBS ortamında sayısallaştırıldı ve müşteri hizmetleri, proje geliştirme ve bakım departmanları ile çeşitli entegrasyonlar yapıldı.

ALBtelecom CBS Projesi (Arnavutluk Telekom) – Başarsoft 2013 yılında Arnavutluk’un ana telefon ve internet hizmetleri sağlayıcısı olan ALBTelecom için CBS tabanlı altyapı çözümleri geliştirmiştir ve geliştirilmeye devam etmektedir. Proje, tüm şehirler için kablolu hat, fiber optik ve DSL altyapısını merkezi olarak depolamak, güncellemek ve analiz etmek için tasarlandı. Ağ tasarım programı, kabloları oluşturmak ve güncellemek için kullanılır. İzleme programı ise sistem işlemlerini analiz etmek için kullanılır. Mekansal veriler, merkezi bir Oracle veritabanında depolanır ve 20’den fazla istemci, merkezi bir uygulama sunucusuna bağlanır.

Ramallah Elektrik Projesi (Filistin) – Başarsoft 2013 yılında Filistin Elektrik Envanteri projesi için CBS tabanlı altyapı çözümleri geliştirmiştir. Proje, trafolardan konutlara posta adresleri ve elektrik bağlantıları dahil olmak üzere müşteri verilerinin yanı sıra sahadaki tüm envanterin GPS ile kaydedilmesi için tasarlandı.

Garmin (Almanya) – Başarsoft Ocak 2007’de Türkiye’deki Garmin Distribütörüne gezilebilir haritalar sunmaya başladı. Başarsoft, ham gezilebilir haritaları Garmin yönlendirilebilir haritalarına dönüştürmek için MPC adlı bir Garmin yazılımı ile çalışıyor.

NavNGo (I-GO) (Macaristan) – Başarsoft, Nisan 2007’den beri I-GO müşterilerine harita dağıtıyor. Şu anda sadece Türkiye’de yılda 600.000’den fazla Navigasyon lisansı satılmaktadır.

Google Haritalar (Google Maps) – Tüm zamanların lider internet şirketi, Google Haritalar adı verilen çok iyi bilinen harita hizmetlerine sahiptir. Başarsoft, Google USA tarafından yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından Türkiye için mevcut en iyi veri tedarikçisi seçildi. Başarsoft haritaları Google-Başarsoft sözleşmesi geçerli olduğu sürece tarafımızca kullanılacak ve bakımı tarafımızca yapılacaktır.

Medion (Almanya) – Başarsoft, Ocak 2008’de Türkiye Distribütörü olarak Medion cihazları için gezilebilir haritalar sunmaya başladı. Almanya ve Türkiye’de satılan cihazlar, İstanbul’da yaşayan veya şehri ziyaret eden insanlara hizmet etmek için 18.000 taksici tarafından kullanıldı.

Navitel (Rusya) – 2010 yılında Navitel’e navigasyonlu haritalar sunmaya başlayan Başarsoft’un navigasyon cihazları Türkiye ve Rusya’da satılmakta ve kullanılmaktadır.

Görme Engelliler İçin Navigasyon (Görengöz) – Başarsoft, görme engelli insanlar için özel bir sistem geliştirdi, İstanbul ve Ankara’dan başlayarak sistem 10.000 görme engelli insan ile 22 şehre dağıtıldı. Bu sistem trafik ışıkları, en yakın otobüs-metro-vapur durakları, yanlış yön uyarısı ve neredeyim hakkında sesli uyarılar verir.

Yandex Haritalar – Başarsoft, 2014 yılında Türkiye’nin Sokak seviyesinde gezilebilir verilerini sağladı.

Apple Haritalar – Başarsoft – 2018 yılında Türkiye’nin Sokak seviyesinde gezilebilir verilerini sağladı.

Coğrafi Video Veri Toplama – Başarsoft, sahadan 360 derecelik videoların GPS desteği ile haritalarla entegre olarak toplanmasını içeren bir Ar-Ge projesi yürütülmekte.

Rota Optimizasyonu – Rotaban – Kurumsal firmalar için çalışan rota hesaplama, optimize etme, görselleştirme ve yönetim sistemidir.

Ankara Toplu Taşıma Şirketi (EGO) – Başarsoft, Ankara otobüs durakları, metro/tren istasyonları ve güzergahlarını topladı. Zaman, yolculuk süresi, yolculuk maliyeti, toplam yürüme süresi ve mesafesi, yürümesiz kavşaklar vb. veriler ile optimum rota planlamasını hesaplamak için uygulama geliştirdi. Bu uygulama internet kullanıcıları için web tabanlı geliştirilmiştir. Ayrıca, mobil uygulama servisleri rota hesaplamaları için kullanılabilir.

İstanbul Toplu Taşıma Saha Veri Doğrulaması – Yeni park alanları oluşturma çalışmalarında tüm güzergahlardaki noktaların bu park alanlarına olan mesafesinin otomatik olarak hesaplanması ve sisteme eklenmesi hizmeti verilmiştir.

ATS Şirketleri – Başarsoft, Araç Takip Şirketlerine yönlendirme yapılabilmesi amacı ile coğrafi kodlama, ters coğrafi kodlama, Bulut ATS harita servisleri gibi son teknoloji kullanılan sokak düzeyinde navigasyon verilerini sunar.

Perakende Sektörü (Pepsi, Nielsen, Avon, McDonalds, Opet, IKEA) -Başarsoft perakende sektörü için Geomarketing uygulaması geliştirerek, ulusal ve uluslararası firmalara harita ve hizmetler sunmaktadır.

GfK Mobil Saha Veri Toplama Yazılımı – GFK, araştırma endüstrisinde lider bir şirkettir ve 100’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Adres veri tabanının yönetimi, saha iş emirlerinin ve operasyon süreçlerinin yönetimi, saha ekibinin performansının takibi, saha anketi doldurularak veri toplanması, fotoğraf, barkod gibi görsel verilerin eklenmesi için mobil uygulama platformu geliştirilmiştir. Verilerin ve saha çalışmalarının sorgulanması, analizi ve raporlanması sağlanmaktadır.

Bankacılık
Ziraat Bankası – Başarsoft, Ziraat Bankası’nın yeni planlanan şubelerinde analiz ve raporlamalar için lokasyon bazlı çözümler geliştirdi. Bu uygulama şubeler hakkında demografik bilgiler sağlar, ayrıca rakip banka konumlarını da içerir. Bankanın müşterileri, harita üzerinde coğrafi konumludur. Sürüş toplama alanları ve bunun gibi müşteri verilerine dayalı analizler yapılabilmektedir.
İş Bankası – Başarsoft analiz ve raporlama için lokasyon bazlı çözümler geliştirdi .
Albaraka Türk -Başarsoft analiz ve raporlama için lokasyon bazlı çözümler geliştirdi.

Maden & Jeoloji Şirketleri – Başarsoft, Maden ve Jeoloji Firmalarına Yer Bilimleri yazılımları tedarik etmekte, mühendis yetiştirmekte ve destek vermektedir.